Porównanie ofert

Składka roczna za osobę

Suma gwarancyjna STU ERGO Hestia S.A. TUiR Allianz Polska S.A.
25.000 zł -- 120 zł
30.000 zł 20 zł --
35.000 zł -- 150 zł
50.000 zł 31 zł 180 zł
60.000 zł -- --
70.000 zł -- 210 zł
90.000 zł -- 240 zł
100.000 zł 47 zł 270 zł
120.000 zł 62 zł 300 zł
150.000 zł 75 zł 340 zł
300.000 zł 115 zł 480 zł
500.000 zł 157 zł -
* suma gwarancyjna na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia STU Ergo Hestia S.A. TUiR Allianz Polska S.A.
Ochrona prawna 10.000 zł 15.000 zł w cenie ubezpieczenia
30.000 zł - składka wzrasta o 5%
Franszyza redukcyjna 0 zł 0 zł
Zdarzenie ubezpieczeniowe Powództwo przeciw funkcjonariuszowi za wypadek uważa się roszczenie zgłoszone przeciwko Ubezpieczonemu, przy czym roszczenie oznacza:
 1. sformułowane na piśmie przez prokuratora wezwanie Ubezpieczonego do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w przypadku stwierdzenia podstaw do wytoczenia przeciwko niemu powództwa, o którym mowa w art.7 ust.3 Ustawy
 2. wytoczenie przeciwko Ubezpieczonemu powództwa, o którym mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy,
Podjęcie decyzji z naruszeniem prawa lub jej zaniechanie za wypadek uważa się działanie lub zaniechanie ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej prowadzące do rażącego naruszenia prawa, którego konsekwencją była wypłata przez podmiot odpowiedzialny odszkodowania.
Zastosowany trigger claims made - zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody zgłoszone w okresie ubezpieczenia wynikłe z działania/zaniechana, które miało miejsce po dacie początkowej – 01.09.2011 r. act commieted – zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody, które wynikają ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia bez względu na to kiedy zostaną zgłoszone, jednakże przed upływem terminu przedawnienia
Wyłączenia odpowiedzialności
 • Wina umyślna
 • Odpowiedzialność Ubezpieczonego niewynikająca z Ustawy
 • Wina umyślna
 • Odpowiedzialność Ubezpieczonego niewynikająca z Ustawy
 • Szkody wyrządzone osobom bliskim względem Ubezpieczonego
 • Szkody związane z wykonywaniem władzy publicznej w okresie wojny, wojny domowej, stanu wojennego, rewolucji, rozruchów, zamieszek społecznych
 • Szkody za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności innej osoby
Inne
 • Ochrona ubezpieczenia z tytułu roszczeń dochodzonych na podstawie Kodeksu Pracy. Suma gwarancyjna – 50 000 zł
 • Możliwość podwojenia sumy ubezpieczenia na wszystkie wypadki – 20% wzrostu składki
 • Możliwość potrojenia sumy ubezpieczenia na wszystkie wypadki – 30% wzrostu składki